Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bow
/bou/
Jump to user comments
danh từ
 • cái cung
  • ro draw (bend) the bow
   giương cung
 • vĩ (viôlông)
 • cầu vồng
 • cái nơ con bướm
 • cốt yên ngựa ((cũng) saddke)
 • (điện học) cần lấy điện (xe điện...)
 • (kiến trúc) vòm
IDIOMS
 • to draw the long bow
  • (nghĩa bóng) nói ngoa; cường điệu, nói phóng đại
 • to have two strings to one's bow
  • có phương sách dự phòng
ngoại động từ
 • (âm nhạc) kéo vĩ (viôlông)
danh từ
 • sự chào, sự cúi chào, sự cúi đầu
  • to make one's bow
   cúi đầu chào
  • to return a bow
   chào lại
động từ
 • cúi (đầu, mình); khòm, khom (lưng); quỳ (gối)
 • cúi đầu, cúi chào, cúi mình, khòm lưng quỳ gối
  • to bow under the weight of years
   còng lưng vì tuổi già
 • nhượng bộ, đầu hàng, chịu khuất phục, luồn cúi
  • to bow to the inevitable
   chịu khuất phục trước điều không thể tránh khỏi
  • never to bow to the enemy
   không bao giờ đầu hàng kẻ thù
IDIOMS
 • to bow down
  • cúi đầu, cúi mình, cong xuống
   • to be bowed down by care
    còng lưng đi vì lo nghĩ
  • uốn cong, bẻ cong; bẻ gãy
 • to bow in
  • gật đầu bảo ra; chào mời ai
 • to bow oneself out
  • chào để đi ra
 • bowing acquaintance
  • (xem) accquaintance
danh từ
 • mũi tàu
 • người chèo mũi
Related search result for "bow"
Comments and discussion on the word "bow"