Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rise
/raiz/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lên, sự đưa lên, sự kéo lên, sự dâng; lên, sự tăng lên
  • at rise of sun (day)
   lúc mặt trời mọc
  • to shoot a bird on the rise
   bắn một con chim lúc đang bay lên
  • the rise to power
   sự lên nắm chính quyền
  • price are on the rise
   giá cả đang tăng lên
 • sự tăng lương
  • to ask for a rise
   xin tăng lương
 • sự thăng (cấp bậc), sự tiến lên (địa vị xã hội...)
  • the rise and falt in life
   nổi thăng trầm trong cuộc đời
 • sự nổi lên để đớp mồi (cá)
  • to be on the rise
   nổi lên đớp mồi (cá)
 • sự trèo lên, sự leo lên (núi...)
 • đường dốc, chỗ dốc, gò cao
  • a rise in the road
   chỗ đường dốc
  • to look down from the rise
   đứng trên gò cao nhìn cuống
 • chiều cao đứng thẳng, độ cao (của bậc cầu thang, vòm...)
 • nguồn gốc, căn nguyên, nguyên do; sự gây ra
  • to give rise to
   gây ra
IDIOMS
 • to take (get) a rise out of a somebody
  • làm cho ai phát khùng lên
  • phỉnh ai
nội động từ risen /'rizn/, rose /rouz/
 • dậy, trở dậy, đứng dậy, đứng lên
  • to rise up early
   dậy sớm
  • to rise from table
   ăn xong đứng dậy
  • to rise to one's feet
   đứng nhỏm dậy
  • to rise in appause
   đứng dậy vỗ tay hoan nghênh
  • the hair rose on one's head
   tóc dựng ngược cả lên ở trên đầu
  • to rise from the dead
   sống lại
 • mọc (mặt trời, mặt trăng...)
  • the sun rises
   mặt trời mọc
 • lên, lên cao, bốc lên, leo lên, trèo lên, dâng lên, nổi lên
  • smoke rises up
   khói bốc lên
  • dough rises
   bột dậy lên
  • the image rises in one's mind
   hình ảnh hiện lên trong trí
  • anger is rising
   cơn giận nổi lên
  • the Red tiver is rising again
   nước sông Hồng lại dâng lên
  • spirits rise
   tinh thần phấn khởi lên
  • fishes rise to the bait
   cá nổi lên đớp mồi
  • her colour rose
   mặt cô ta ửng đỏ lên
  • the wind is rising
   gió đang nổi lên
 • tiến lên, thành đạt
  • to rise in the world
   thành đạt
  • a man likely to rise
   một người có thể tiến lên (thành đạt)
 • vượt lên trên
  • to rise above petty jealousies
   vượt lên những thói ghen tị tầm thường
 • nổi dậy
  • to rise in arms against
   vũ trang nổi dậy chống lại
 • phẫn nộ, phát tức; ghê tởm, lộn mửa
  • gorge (stomach) rises
   phát tức lên; phẫn nộ, ghê tởm, lộn mửa
 • bắt nguồn từ, do bởi
  • the river rises from a spring
   con sông bắt nguồn từ một dòng suối nhỏ
  • the quarrel rose from a misunderstanding
   sự bất hào do hiểu lầm gây ra
 • có khả năng đối phó, có thể đáp ứng với
  • to rise to requirements
   có thể đáp ứng những đòi hỏi
 • bế mạc (hội nghị...)
  • the Parliament will rise next week
   tuần sau nghị viện sẽ bế mạc
ngoại động từ
 • làm nổi lên, làm hiện lên
 • trông thấy nổi lên, trông thấy hiện lên
  • not to rise a fish
   không trông thấy một con cá nào nổi lên
  • to rise a ship
   trông thấy con tàu hiện lên
Related search result for "rise"
Comments and discussion on the word "rise"