Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sheer
/ʃiə/
Jump to user comments
tính từ
 • chỉ là; đúng là; hoàn toàn, tuyệt đối
  • it is sheer waste
   thật chỉ là phí công
  • a sheer impossibility
   một sự hoàn toàn không thể có được
 • dốc đứng, thẳng đứng
  • sheer coast
   bờ biển dốc đứng
 • mỏng dính, trông thấy da (vải)
phó từ
 • hoàn toàn, tuyệt đối
 • thẳng, thẳng đứng
  • torn sheer out by the roots
   bật thẳng cả rễ lên
  • to rise sheer from the water
   đâm thẳng từ nước lên
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vải mỏng dính, vải trông thấy da
 • quần áo may bằng vải mỏng dính
danh từ
 • (hàng hải) sự cong vểnh lên (của con tàu ở phía mũi và đuôi)
 • sự chạy chệnh (khỏi hướng đã định)
nội động từ
 • (hàng hải) chạy chệch (khỏi hướng đã định)
IDIOMS
 • to sheer off
  • bỏ mà đi, rời, tránh (một người, một vấn đề)
Related search result for "sheer"
Comments and discussion on the word "sheer"