Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
trigger
/'trigə/
Jump to user comments
danh từ
 • cò súng
  • to pull the trigger
   bóp cò
 • nút bấm (máy ảnh...)
IDIOMS
 • to be quick on the trigger
  • bóp cò nhanh
  • hành động nhanh; hiểu nhanh
ngoại động từ
 • ((thường) + off) gây ra, gây nên
Related search result for "trigger"
Comments and discussion on the word "trigger"