Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tug
/tʌg/
Jump to user comments
danh từ
 • sự kéo mạnh, sự giật mạnh
  • to give a good tug
   giật mạnh một cái
  • we left a great tug at parting
   (nghĩa bóng) chúng tôi cảm thấy đau lòng lúc chia tay
 • (hàng hải) (như) tugboat
ngoại động từ
 • kéo mạnh, lôi kéo
  • the child tugged the dog round the garden
   đứa bé lôi con chó quanh vườn
 • (hàng hải) lai, kéo
nội động từ
 • kéo mạnh, giật mạnh
  • we tugged so hard that the rope broke
   chúng tôi kéo căng đến nỗi đứt cả dây thừng
  • to tug at the oars
   rán sức chèo
  • the dog tugged at the leash
   con chó cố sức giằng cái xích
  • to tug at someone's heart-strings
   (nghĩa bóng) làm cho ai hết sức cảm động; làm đau lòng ai
IDIOMS
 • to tug in
  • (nghĩa bóng) cố đưa vào bằng được, cố lồng vào bằng được (một vấn đề gì...)
Related words
Related search result for "tug"
Comments and discussion on the word "tug"