Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
lug
/lʌg/
Jump to user comments
danh từ
 • giun cát (thuộc loại giun nhiều tơ, dùng làm mồi câu cá biển) ((cũng) lugworm)
 • (hàng hải) lá buồm hình thang ((cũng) lugsail)
 • tai, vành tai
 • quai (ấm, chén...)
 • (kỹ thuật) cái cam
 • (kỹ thuật) giá đỡ, giá treo
 • (kỹ thuật) vấu lồi
 • sự kéo lê, sự kéo mạnh, sự lôi
 • (số nhiều) sự làm cao, sự màu mè, sự làm bộ làm điệu
  • to put on lugs
   làm bộ làm điệu
động từ
 • kéo lê, kéo mạnh, lôi
 • đưa vào (vấn đề...) không phải lúc
Related words
Related search result for "lug"
Comments and discussion on the word "lug"