Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
push
/puʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xô, sự đẩy; cú đẩy
  • to give the door a hard push
   đẩy mạnh cửa một cái
 • sự thúc đẩy, sự giúp sức (ai tiến lên)
  • to give sosmeone a push
   thúc đẩy ai tiến lên
 • (kiến trúc) sức đẩy lên, sức đỡ lên (của vòng...)
 • cừ thọc đẩy (hòn bi-a)
 • cú đấm, cú húc (bằng sừng)
 • sự rắn sức, sự nổ lực, sự gắng công
 • (quân sự) cuộc tấn công mânh liệt, cuộc đánh thúc vào
  • to make a push
   rán sức, hết sức, cố gắng; (quân sự) tấn công mânh liệt, đánh thúc vào (nơi nào)
 • tính dám làm, tính chủ động, tính hăng hái xốc tới, tính kiên quyết làm bằng được
  • to have plenty of push in one
   rất chủ động dám nghĩ dám làm
 • lúc gay go, lúc nguy ngập, lúc cấp bách
  • when it comes to the push
   khi gặp lúc gay go
  • at a push
   trong hoàn cảnh nguy ngập cấp bách
 • (từ lóng) bọn (ăn trộm...)
 • (từ lóng) sự đuổi ra, sự thải ra
  • to give someone the push
   đuổi ai ra, thải ai ra
  • to get the push
   bị đuổi ra, bị thải ra
ngoại động từ
 • xô, đẩy
  • to push the door open
   đẩy cửa mở toang
  • to push the door to
   đẩy cửa đóng sập vào
  • to push aside all obstacles
   đẩy sang một bên mọi vật chướng ngại
 • (kinh thánh) húc (bằng sừng)
 • thúc đẩy, thúc giục (làm gì)
 • xô lấn, chen lấn
  • to push one's way through the crowd
   chen lấn (rẽ lối) qua đám đông
  • to push one's way
   (nghĩa bóng) làm nên, làm ăn tiến phát
 • đẩy tới, đẩy mạnh, mở rộng
  • to push the struggle for liberation
   đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng
  • to push the trade
   mở rộng việc buôn bán
 • ((thường) + on) theo đuổi, đeo đuổi; nhất định đưa ra (một yêu sách...)
 • thúc ép, thúc bách
  • don't push him too far
   đừng thúc bách nó quá
  • to be pushed for time
   bị thời gian thúc ép
  • to be pushed for money
   bị vấn đề tiền nong thúc ép
 • quảng cáo; tung ra (một món hàng)
  • to push a new kind of soap
   tung ra một loại xà phòng mới; quảng cáo một loại xà phòng mới
nội động từ
 • xô, đẩy
 • cố gắng vượt người khác, cố gắng thành công (trong công việc); dám làm
 • thọc đẩy (hòn bi-a)
 • (kinh thánh) húc sừng
 • xô lấn, chen lấn
  • to push through the crowd
   chen lấn qua đám đông
IDIOMS
 • to push along
 • to push on to push away
  • xô đi, đẩy đi
 • to push down
  • xô đổ, xô ngâ, đẩy ngã
 • to push forth
  • làm nhú ra, làm nhô ra; đâm nhú ra, nhô ra (rễ cây, mũi đất...)
 • to push in
  • đẩy vào gần (bờ...) (thuyền)
 • to push off
  • chống sào đẩy xa (bờ...) (thuyền)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ra đi, đi, khởi hành; chuồn tẩu
 • to push on
  • tiếp tục, tiếp tục đi, đi tiếp
  • đẩy nhanh, thúc gấp (công việc...); vội vàng
 • to push out
  • xô đẩy ra, đẩy ra ngoài
  • (như) to push forth
 • to push through
  • xô đẩy qua, xô lấn qua
  • làm trọn, làm đến cùng, đưa đến chỗ kết thúc
   • to push the matter through
    cố gắng đưa vấn đề đến chỗ kết thúc, cố gắng giải quyết vấn đề
 • to push up
  • đẩy lên
Related search result for "push"
Comments and discussion on the word "push"