Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
labour
/'leibə/ Cách viết khác : (labor) /'leibə/
Jump to user comments
danh từ
 • lao động
  • manual labour
   lao động chân tay
 • công việc, công việc nặng nhọc
  • labour of great difficulty
   một công việc rất khó khăn
  • the labours of Hercules; Herculian labours
   những công việc đòi hỏi phải có sức khoẻ phi thường
 • tầng lớp lao động, nhân công
  • labour and capital
   lao động và tư bản; thợ và chủ
  • shortage of labour
   tình trạng thiếu nhân công
 • đau đẻ
  • a woman in labour
   người đàn bà đau đẻ
IDIOMS
 • lost labour
  • những cố gắng vô ích, những nỗ lực uổng công
nội động từ
 • gắng công, nỗ lực, dốc sức
  • to labour for the happiness of mankind
   nỗ lực vì hạnh phúc của loài người
  • to labour at a task
   dốc sức hoàn thành nhiệm vụ
 • di chuyển chậm chạp, di chuyển khó khăn; lắc lư tròng trành trên biển động
 • (+ under) bị giày vò, quằn quại, chịu đau đớn; là nạn nhân của
  • to labour under a disease
   bị bệnh tật giày vò
  • to labour under a delusion
   bị một ảo tưởng ám ảnh
 • đau khổ
ngoại động từ
 • dày công trau dồi; chuẩn bị kỹ lưỡng; bàn bạc chi tiết
  • to labour a point
   bàn bạc chi tiết một vấn đề
Related search result for "labour"
Comments and discussion on the word "labour"