Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
union
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự hòa hợp
  • Union des couleurs
   sự hòa hợp màu sắc
 • sự đoàn kết
  • L'union fait la force
   đoàn kết làm nên sức mạnh
 • hội liên hiệp; liên minh; liên bang
  • L'union des jeunesses
   hội liên hiệp thanh niên
  • Union des Républiques socialistes soviétiques
   Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết
 • cuộc hôn nhân
  • Union légitime
   cuộc hôn nhân hợp pháp
 • sự thống nhất
  • Union de deux terres
   sự thống nhất hai đất
 • viên ngọc trai lớn
  • trait d'union
   xem trait
Related search result for "union"
Comments and discussion on the word "union"