Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unjust
/'ʌn'dʤʌst/
Jump to user comments
tính từ
 • bất công
 • phi lý, trái lẽ, bất chính, không chính đáng
  • unjust enrichment
   sự làm giàu bất chính
 • không đúng, sai
  • unjust scales
   cái cân sai
Related words
Related search result for "unjust"
Comments and discussion on the word "unjust"