Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
up
/ p/
Jump to user comments
phó từ
 • ở trên, lên trên, lên
  • up in the air
   ở trên cao trong không trung
 • dậy, đứng lên, đứng dậy
  • to get up early
   dậy sớm
  • the whole nation was up in arms against the invaders
   c nước đ đứng lên cầm vũ khí chống quân xâm lược
 • đến, tới ((thường) là một địa điểm quan trọng, hoặc một địa điểm ở phía bắc)
  • whe are you going up to London?
   khi nào anh đi Luân đôn?
  • to go up to the door
   đến tận cửa
 • hết, hoàn toàn, xong ((cũng) U.P.)
  • time is up
   hết giờ rồi
  • to fill up a glass
   rót đầy cốc
  • it's all up
   đ hoàn toàn xong c rồi
 • cừ, giỏi, thông thạo
  • to be well up in English
   giỏi tiếng Anh
 • (+ động từ) to lên, mạnh lên, lên
  • speak up!
   nói to lên!
  • to blow up the fire
   thổi lửa lên
IDIOMS
 • up against
  • đưng đầu với (khó khăn, trở ngại...)
 • up and down
  • đi đi lại lại, lên lên xuống xuống; khắp chốn, khắp ni, mọi chỗ
   • to walk up and down
    đi đi lại lại
   • to look for something up and down
    tìm cái gì khắp mọi chỗ
 • up to
  • bận, đang làm
   • what's he up to?
    hắn ta đang làm gì?
   • what tricks has he been up to?
    hắn đang dở những trò gì thế?
  • xứng đáng; đủ sức, đủ kh năng
   • not to feel up to something
    cm thấy không đủ kh năng làm việc gì
  • cho đến, đến
   • up to now
    đến nay
   • from one up to one hundred
    từ một đến một trăm
  • phi, có nhiệm vụ phi
   • it is up to us to...
    chúng ta có nhiệm vụ phi...
 • what's up?
  • có việc gì thế?
giới từ
 • lên, ngược lên; ở trên
  • up hill and down dale
   lên dốc xuống đèo
  • to go up the river
   đi ngược dòng sông
  • up the hill
   ở trên đồi
 • ngược (gió, dòng nước...)
  • up the wind
   ngược gió
 • ở cuối
  • up the yard
   ở cuối sân
tính từ
 • lên (đi về một thành phố lớn hay thủ đô), ngược (đi về hướng bắc)
  • an up train
   chuyến tàu về thủ đô; chuyến tàu ngược
danh từ
 • sự lên, sự thăng
  • ups and downs
   sự lên xuống, sự thăng trầm (của cuộc đời)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đang lên
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dốc lên
 • sự thành công
 • chuyến tàu về (thủ đô); chuyến tàu ngược
nội động từ
 • (thông tục) đột nhiên đứng dậy; đột nhiên nói; đột nhiên làm
 • tăng vọt lên (giá c, mức sn xuất...)
Related search result for "up"
Comments and discussion on the word "up"