Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
vault
/vɔ:lt/
Jump to user comments
danh từ
 • (thể dục,thể thao) cái nhảy qua (hàng rào, ngựa gỗ...)
nội động từ
 • nhảy qua, nhảy tót lên; nhảy sào
  • to vault over a gate
   nhảy qua cổng
  • to vault into the saddle
   nhảy tót lên yên
ngoại động từ
 • nhảy qua
danh từ
 • vòm, mái vòm, khung vòm
  • the vault of the church
   mái vòm của nhà thờ
  • the vault of heaven
   vòm trời
 • hầm (để cất trữ rượu...)
 • hầm mộ
  • family vault
   hầm mộ gia đình
ngoại động từ
 • xây thành vòm, xây cuốn
  • to vault a passage
   xây khung vòm một lối đi
  • a vaulted roof
   mái vòm
 • che phủ bằng vòm
  • vaulted with fire
   bị lửa phủ kín
nội động từ
 • cuốn thành vòm
Related words
Related search result for "vault"
Comments and discussion on the word "vault"