Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
veil
/veil/
Jump to user comments
danh từ
 • mạng che mặt
  • to raise the veil
   nâng mạng che mặt lên
  • to drop the veil
   bỏ mạng che mặt xuống
 • trướng, màn
  • the veil of the temple
   bức trướng của ngôi đền
  • a veil of clound
   màn mây
  • a veil of mist
   màn sương
  • the veil of night
   màn đêm
 • bê ngoài giả dối, lốt
  • under the veil of religion
   đột lốt tôn giáo
 • tiếng khàn, tiếng khản (do bị cảm lạnh...)
 • (như) velum
IDIOMS
 • beyond the veil
  • ở thế giới bên kia, ở âm phủ
 • to take the veil
  • đi tu
ngoại động từ
 • che mạng
  • to veil one's face
   che mặt bằng mạng
 • che, ám, phủ
  • a cloud veiled the sun
   một đám mây che mặt trời
 • che đậy, che giấu, giấu kín
  • to veil one's purpose
   chay đậy mục dích của mình
  • to be veiled in mystery
   bị giấu kín trong màn bí mật
Related search result for "veil"
Comments and discussion on the word "veil"