Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hide
/haid/
Jump to user comments
danh từ
 • da sống (chưa thuộc, mới chỉ cạo và rửa)
 • (đùa cợt) da người
IDIOMS
 • neither hide not hair
  • không có bất cứ một dấu vết gì
 • to save one's own hide
  • để cứu lấy tính mạng mình; cầu an bảo mạng
ngoại động từ
 • lột da
 • (thông tục) đánh đòn
danh từ
 • (sử học) Haiddơ (đơn vị đo ruộng đất từ 60 đến 120 mẫu Anh tuỳ theo từng địa phương ở Anh)
 • nơi nấp để rình thú rừng
nội động từ hidden, hid
 • trốn, ẩn nấp, náu
ngoại động từ
 • che giấu, che đậy, giấu giếm; giữ kín (một điều gì)
 • che khuất
IDIOMS
 • to hide one's head
  • giấu mặt đi vì xấu hổ, xấu hổ vì không dám ló mặt ra
 • not to hide one's light (candle) under a bushel
  • (xem) bushel
Related search result for "hide"
Comments and discussion on the word "hide"