Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
virer
Jump to user comments
nội động từ
 • xoay tròn, quay tròn
  • La petite vire comme une toupie
   cô bé quay tròn như con quay
 • (hàng hải) đổi hướng
 • ngoặt, rẽ
  • Il a viré à droite
   anh ấy đã rẽ sang phải
 • chuyển (sang)
  • Virer au violet
   chuyển sang màu tím
  • Le vin a viré à l'aigre
   rượu vang đã chuyển sang vị chua
  • virer de bord
   xem bord
ngoại động từ
 • (tài chính) chuyển (khoản)
  • Virer une somme
   chuyển một số tiền (sang mục khác)
 • làm chuyển màu
  • Virer une épreuve
   làm chuyển màu một bản ảnh
 • kéo lên
  • Virer l'ancre
   kéo neo lên
  • Virer un filet
   kéo lưới lên
 • (thân mật) đuổi đi
  • Virer un insolent
   đuổi một tên xấc láo đi
  • tourner et virer quelqu'un
   quay một người nào cho người ta nói ra
Related search result for "virer"
Comments and discussion on the word "virer"