Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
visit
/'vizit/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đi thăm, sự thăm hỏi, sự thăm viếng
  • to pay someone a visit
   đến thăm người nào
 • sự tham quan; thời gian ở lại thăm
  • a visit to England
   cuộc đi tham quan nước Anh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cuộc truyện trò thân mật (lúc đến thăm nhau)
 • (y học) sự khám bệnh, sự thăm bệnh
  • doctor's round of visit
   sự đi khám bệnh khắp lượt của bác sĩ
 • (pháp lý) sự thăm hỏi
  • right of visit
   quyền thăm hỏi (tù nhân)
 • (pháp lý) sự đến khám, sự khám xét
  • the visit to the scene of the crime
   sự đi khám xét tại chỗ nơi xảy ra tội ác
  • domiciliary visit
   sự khám nhà
nội động từ
 • đi thăm hỏi
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chuyện trò thân mật (lúc đến thăm nhau)
ngoại động từ
 • thăm, thăm hỏi, thăm viếng, đến thăm
  • to visit a friend
   thăm một người bạn
 • tham quan
  • to visit Moscow
   tham quan Mát-xcơ-va
 • đi đến, hay đến
 • kiểm tra, thanh tra
  • to visit a school
   kiểm tra một trường học
 • đến, giáng xuống (tai hoạ...); lan tràn, hoành hành (bệnh tật...)
  • misfortune has visited them
   tai hoạ đã giáng xuống đầu chúng
  • the plague visited the town
   bệnh dịch lan tràn khắp thành phố
  • to be visited by (with) a disease
   bị nhiễm bệnh
 • (pháp lý) khám xét
  • to visit the scence of the crime
   đến khám tại chỗ nơi xảy ra tội ác
 • (tôn giáo) (+ upon) phạt, trừng phạt
  • to visit the sins of the fathers upon the children
   trừng phạt con cái vì tội lỗi của cha
 • (tôn giáo) (+ with) ban cho
Related search result for "visit"
Comments and discussion on the word "visit"