Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
waist
/weist/
Jump to user comments
danh từ
 • chỗ thắt lưng
  • up (down) to the waist
   đến thắt lưng
  • waist measurement
   vòng thắt lưng
  • to grip round the waist
   ôm ngang lưng (đánh vật)
 • chỗ eo, chỗ thắt lại
  • the waist of a violin
   chỗ thắt lại của chiếc viôlông
 • vạt trên (của áo); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo chẽn (của phụ nữ)
Related words
Related search result for "waist"
Comments and discussion on the word "waist"