Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
avoir
Jump to user comments
ngoại động từ
  • Avoir une bicyclette
   có một cái xe đạp
 • cảm thấy
  • Avoir faim
   cảm thấy đói
 • được; mua được
  • Il aura le prix
   nó sẽ được thưởng
  • Avoir une chose à bon marché
   mua rẻ một vật
 • đo được
  • La tour a trois cents mètres
   tháp đo được ba trăm mét
  • avoir pour
   có... là
  • Avoir pour cousin un ministre
   có anh họ là bộ trưởng
  • Avoir quelqu'un pour insolvable
   coi ai như không có khả năng chi trả
  • en avoir
   (thông tục) có can đảm
  • il n'en a pas, ce type-là
   thằng đó không có can đảm đâu
  • en avoir pour
   mua được (cái gì) với giá
  • Il en a eu pour cent francs
   nó mua được cái đó với giá một trăm frăng
  • Il y a
  • Il y a beaucoup d'élèves dans la cour
   có nhiều học sinh ngoài sân
  • Il y a trois ans
   cách đây ba năm, đã ba năm
  • il n'y a rien à faire
   không làm gì được nữa
trợ động từ
 • (dùng để lập các thời kép)
  • J'ai écrit
   tôi đã viết
  • Quand il a eu fini
   khi nó đã xong
  • avoir à
   phải
  • Avoir à faire
   phải làm
  • n'avoir qu'à
   cứ
  • Vous n'avez qu'à rester
   anh cứ ở lại
  • Il n'y a qu'à attendre
   chỉ việc chờ đợi thôi
danh từ giống đực
 • của cải, tài sản
  • Doubler son avoir
   tăng của cải gấp đôi
 • (kế toán) bên có, tài sản có
Related words
Related search result for "avoir"
Comments and discussion on the word "avoir"