Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
long
Jump to user comments
tính từ
 • dài
  • Long de 100 mètres
   dài 100 mét
 • dài dòng
  • L' écrivain qui évite d' être long
   nhà văn tránh dài dòng
 • xa
  • Avoir la vue longue
   nhìn xa
 • lâu dài
  • Un long voyage
   cuộc du lịch lâu dài
 • (thân mật) chậm
  • Que vous êtes long!
   anh chậm thế!
  • à la longue
   dần dà, rồi cũng
  • boire à longs traits
   uống một hơi dài
  • navigation de long cours
   hàng hải đường dài
  • sauce longue
   nước xốt loãng
phó từ
 • dài
  • Être long vêtu
   mặc dài
 • nhiều
  • En savoir long
   biết nhiều
danh từ giống đực
 • chiều dài
  • Six mètres de long
   sáu mét chiều dài
  • au long; tout au long; tout du long
   đầy đủ
  • de long en large
   dọc ngang
  • de long en long
   nhiều lần trong cả quá trình
  • en long
   theo chiều dài
  • le long; le plus long
   con đường dài nhất
  • Prendre le plus long
   đi con đường dài nhất
  • le long de; tout le long de
   theo dọc; (suốt) dọc
  • Courir le long de la rivière
   chạytheo dọc sông
  • Tout le long de la journée
   suốt ngày
  • tirer la langue d'un pied de long
   xem langue
  • tomber de son long; tomber tout de son long
   ngã sóng soài
Related search result for "long"
Comments and discussion on the word "long"