Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
super
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (tiếng địa phương) hút
  • Super un oeuf cru
   hút trứng sống
  • Super l'eau
   hút nước
nội động từ
 • (hàng hải) bị tắc
  • La voie d'eau a supé
   đường nước bị tắc
Related search result for "super"
Comments and discussion on the word "super"