Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vrai
Jump to user comments
tính từ
 • thực, thật
  • Histoire vraie
   chuyện thực
  • Un vrai diamant
   kim cương thật
 • thực sự
  • Une vraie canaille
   một tụi vô lại thực sự
 • thích hợp
  • Voilà sa vraie place
   đó mới là vị trí thích hợp với anh ta
  • c'est le vrai moyen
   đó là biện pháp thích hợp
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chân thật
  • Aimer les hommes vrais
   ưa những người chân thật
  • ce n'est que trop vrai
   hoàn toàn đúng, không sai tí nào
  • c'est pas vrai!
   (thông tục) không thể thế được!
  • il est vrai que
   đã đành là
  • il n'en est pas moins vrai que
   thực ra vẫn đúng là
  • pas vrai?
   (thân mật) có phải không? thực chứ?
  • vrai de vrai
   (thông tục) chính cống
phó từ
 • thực, thật
  • Dire vrai
   nói thực
 • (thân mật) như vraiment
danh từ giống đực
 • cái thật
  • Distinguer le vrai du faux
   phân biệt cái thật cái giả
 • sự thực, sự thật
  • Aimer le vrai
   thích sự thực
  • à dire vrai; à vrai dire
   xem dire
  • au vrai
   thực ra thì
  • être dans le vrai
   có lý
  • pour de vrai
   (thân mật) thực sự
  • un vrai de vrai
   (thông tục) một người chính cống
Related search result for "vrai"
Comments and discussion on the word "vrai"