Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
better
/'betə/
Jump to user comments
tính từ
 • cấp so sánh của good
 • hơn, tốt hơn, khá hơn, hay hơn, đẹp hơn
  • you can't find a better man
   anh không thể tìm thấy một người nào tốt hơn
 • khoẻ hơn, dễ chịu hơn, đã đỡ (người ốm...)
  • he is not well yet
   anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng chưa thật khoẻ
IDIOMS
 • to be better off
  • khấm khá hơn, phong lưu hơn
 • to be better than one's words
  • hứa ít làm nhiều
 • the better part
  • phần lớn, đa số
 • no better than
  • không hơn gì
 • to have seen better days
  • đã có thời kỳ khấm khá
 • one's better half
  • (xem) half
   • she is no better than she should be
    ả ta là đứa lẳng lơ đĩ thoã
phó từ
 • cấp so sánh của well
 • hơn, tốt hơn, hay hơn
  • to think better of somebody
   đánh giá ai cao hơn, có quan niệm tốt hơn về ai
IDIOMS
 • better late than never
  • muộn còn hơn không
 • had better
  • nên, tốt hơn là
   • you had better go now
    anh nên đi bây giờ thì hơn
 • to know better
  • không tin (lời ai nói)
  • không dại gì mà làm (một việc gì)
 • to think better of it
  • thay đổi ý kiến
ngoại động từ
 • làm cho tốt hơn, cải tiến, cải thiện
  • to better the living conditions of the people
   cải thiện đời sống của nhân dân
  • to better a record
   lập kỷ lục cao hơn
 • vượt, hơn
IDIOMS
 • to better oneself
  • đặt địa vị cao hơn, được ăn lương cao hơn
danh từ
 • người trên, người hơn (tuổi, địa vị, tài năng)
  • to respect one's betters
   kính trọng những người hơn mình
 • thế lợi hơn
  • to get the better of
   thắng, thắng thế
IDIOMS
 • change for worse
  • dù sau này tốt xấu ra sao (câu này dùng trong khi làm lễ cưới ở nhà thờ)
danh từ+ Cách viết khác : (bettor)
 • người đánh cuộc, người đánh cá
Related search result for "better"
Comments and discussion on the word "better"