Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
area
/'eəriə/
Jump to user comments
danh từ
 • diện tích, bề mặt
  • area under crop
   diện tích trồng trọt
  • area of bearing
   (kỹ thuật) mặt tì, mặt đỡ
 • vùng, khu vực
  • residenial area
   khu vực nhà ở
 • khoảng đất trống
 • sân trước nhà ở (có hàng rào cách vỉa hè đường)
 • phạm vi, tầm
  • wide area of knowledge
   tầm hiểu biết rộng
 • rađiô vùng
Related search result for "area"
Comments and discussion on the word "area"