Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
brique
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • gạch
 • bánh (hình hòn gạch)
  • Une brique de savon
   bánh xà phòng
 • (tiếng lóng; biệt ngữ) một triệu frăng cũ
  • bouffer des briques
   (thông tục) ăn bánh ngáp, không có gì ăn
tính từ (không đổi)
 • (có) màu gạch
  • Un teint brique
   da màu gạch
  • Brick
Related search result for "brique"
Comments and discussion on the word "brique"