Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
capital
/'kæpitl/
Jump to user comments
danh từ
 • thủ đô, thủ phủ
 • chữ viết hoa
  • to write one's name in capital
   viết tên bằng chữ hoa
 • tiền vốn, tư bản
  • floating (working) capital
   vốn luân chuyển
  • fixed capital
   tư bản bất biến
 • (kiến trúc) đầu cột
IDIOMS
 • to make capital out of
  • kiếm lợi ở, kiếm chác ở, lợi dụng
tính từ
 • quan hệ đến sinh mạng; tử hình
  • capital offence
   tội tử hình
 • chính, ở đầu, ở trên đầu, ở trên hết
  • capital city
   thủ đô
 • chủ yếu, cốt yếu, cơ bản, lớn
  • of capital inmportance
   có tầm quan trọng lớn
  • capital letter
   chữ hoa
 • tuyệt diệu, thượng hạng, ưu tú, xuất sắc, rất hay
  • a capital speach
   bài nói rất hay
  • what a capital idea!
   ý kiến mới tuyệt diệu làm sao!
 • vô cùng tai hại
  • a capital error
   một sự lầm lẫn vô cùng tai hại
IDIOMS
 • capital constructions
  • xây dựng cơ bản
 • capital goods
  • tư liệu sản xuất
Related search result for "capital"
Comments and discussion on the word "capital"