Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
channel
/'tʃænl/
Jump to user comments
danh từ
 • eo biển
 • lòng sông, lòng suối
 • kênh mương, lạch; ống dẫn (nước dầu...)
 • (nghĩa bóng) đường; nguồn (tin tức, ý nghĩ, tư tưởng...)
  • secret channels of information
   những nguồn tin mật
  • throught the usual channels
   qua những nguồn thường lệ
  • telegraphic channel
   đường điện báo
  • diplomatic channel
   đường dây ngoại giao
 • (rađiô) kênh
 • (kiến trúc) đường xoi
 • (kỹ thuật) máng, rãnh
IDIOMS
 • the Channel
  • biển Măng sơ
ngoại động từ
 • đào rãnh, đào mương
 • chảy xói (đất) thành khe rãnh (nước mưa)
 • chuyển
  • to channel inmformation to
   chuyển tin tức cho
 • hướng vào (cái gì), xoáy vào (cái gì)
 • (kiến trúc) bào đường xoi
Related search result for "channel"
Comments and discussion on the word "channel"