Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
type
/taip/
Jump to user comments
danh từ
 • kiểu mẫu
  • a fine type of patriotism
   kiểu mẫu đẹp đẽ của tinh thần yêu nước
 • kiểu
  • Nordic type
   kiểu người Bắc Âu
 • chữ in
  • printed in large type
   in chữ lớn
  • to be in type
   sẵn sàng đưa in
  • to set type
   sắp chữ
 • (sinh vật học) đại diện điển hình (của một nhóm phân loại)
  • type genus
   giống điển hình của họ
động từ
 • đánh máy
  • to type a letter
   đánh máy một bức thư
  • to type well
   đánh máy giỏi
Related words
Related search result for "type"
Comments and discussion on the word "type"