Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stuff
/stʌf/
Jump to user comments
danh từ
 • chất, chất liệu; thứ, món
  • the stuff that heroes are made of
   cái chất tạo nên những người anh hùng
  • he has good stuff in him
   anh ta có một bản chất tốt
  • household stuff
   (từ cổ,nghĩa cổ) đồ đạc trong nhà
  • doctor's stuff
   thuốc men
 • (the stuff) (thông tục) tiền nong; gỗ lạt; đạn
  • to be short of the stuff
   thiếu tiền
 • vải len
 • rác rưởi, chuyện vớ vẩn
  • what stuff he writes!
   chuyện nó viết mới vớ vẩn làm sao!
 • (từ lóng) ngón, nghề, môn, cách làm ăn
  • do your stuff
   nào dở ngón ra nào; cứ tiếp tục làm đi
  • to know one's stuff
   nắm được nghề nghiệp (môn...) của mình
  • the stuff to give'em
   cách làm ăn để dạy cho bọn nó
ngoại động từ
 • bịt
  • to stuff one's ears with wool
   bịt tai bằng bông len
 • nhồi, nhét, lèn
  • to stuff a fowl
   nhồi (thịt, nấm hương, đậu... vào một con gà
  • to stuff goose
   nhồi cho ngỗng ăn
  • a head stuffed with romance
   một đầu óc đầy lãng mạn
  • cushion stuffed with down
   gối nhồi lông tơ chim
  • stuffed birds
   chim nhồi rơm
  • to stuff clothing into a small bag
   nhét quần áo vào một cái túi nhỏ
nội động từ
 • đánh lừa bịp
 • ăn ngấu nghiến, ngốn, tọng
Related search result for "stuff"
Comments and discussion on the word "stuff"