Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lick
/lik/
Jump to user comments
danh từ
 • cái liềm
 • (từ lóng) cú đám, cái vụt; đòn đau
 • (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự cố gắng, sự nỗ lực
  • to put in one's best licks
   hết sức cố gắng, nỗ lực
 • (từ lóng) tốc độ đi
  • at full lick
   hết sức hối hả, ba chân bốn cẳng
 • bâi liếm (nơi đất mặn, dã thú thường đến liếm muối ((cũng) salt lick)
IDIOMS
 • a lick and a promise
  • sự làm qua quýt, sự làm chiếu lệ
động từ
 • liếm
 • lướt qua, đốt trụi
  • the flames licked the dry grass
   ngọn lửa lướt lem lém qua đám cỏ khô
 • (từ lóng) đánh; được, thắng
 • (từ lóng) đi, đi hối hả
  • to go as fast (hard) as one could lick
   đi hết sức hối hả, đi ba chân bốn cẳng
 • (từ lóng) vượt quá sự hiểu biết của...
  • well that licks me
   chà! cái đó vượt quá sự hiểu biết của tôi
IDIOMS
 • to lick creation
  • vượt tất cả mọi thứ, không gì sánh kịp
 • to lick the dust
  • bị đánh gục, bị đánh bại
 • to lick one's lips
  • (xem) lip
 • to lick into shape
  • (xem) shape
 • to lick someone's shoes
  • liếm gót ai
Related search result for "lick"
Comments and discussion on the word "lick"