Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
thrash
/θræʃ/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đánh, đập, đánh đòn (người nào)
 • (thông tục) đánh bại (ai, trong một cuộc đấu)
 • đập (lúa)
nội động từ
 • quẫy, đập, vỗ
  • the drowing man thrashed about in the water
   người chết đuối quẫy đập trong nước
IDIOMS
 • to thrash out
  • rất công phu mới đạt được, qua nhiều thử thác mới tìm được (chân lý, sự thật...)
  • tranh luận triệt để và đi đến kết luận (vấn đề gì)
Related search result for "thrash"
Comments and discussion on the word "thrash"