Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
direction
/di'rekʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự điều khiển, sự chỉ huy, sự cai quản
  • to assume the direction of an affair
   nắm quyền điều khiển một công việc
 • ((thường) số nhiều) lời chỉ bảo, lời hướng dẫn, chỉ thị, huấn thị
  • directions for use
   lời hướng dẫn cách dùng
  • to give directions
   ra chỉ thị
 • phương hướng, chiều, phía, ngả
  • in the direction of...
   về hướng (phía...)
 • mặt, phương diện
  • improvement in many directions
   sự cải tiến về nhiều mặt
 • (như) directorate
Related search result for "direction"
Comments and discussion on the word "direction"