Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cure
/kjuə/
Jump to user comments
danh từ
 • cách chữa bệnh, cách điều trị; việc chữa bệnh, việc điều trị; đợt chữa bệnh (bằng cách ăn uống cái gì... liên tục trong một thời gian)
  • his cure took six weeks
   việc điều trị của anh ta mất sáu tuần lễ
  • the hot water cure
   đợt chữa tắm nóng
 • thuốc, phương thuốc
  • a good cure for chilblains
   một phương thuốc tốt để chữa cước nẻ
 • sự lưu hoá (cao su)
 • (tôn giáo) thánh chức
ngoại động từ
 • chữa bênh, điều trị
  • to cure a patient
   điều trị một người bệnh
 • (nghĩa bóng) chữa (thói xấu, tật xấu)
  • to cure laziness
   chữa bệnh lười biếng
 • xử lý để có thể để lâu (bằng cách ướp muối, xông khói, phơi khô)
 • lưu hoá (cao su)
Related words
Related search result for "cure"
Comments and discussion on the word "cure"