Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dodge
/dɔdʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • động tác chạy lắt léo, động tác di chuyển lắt léo (để tránh...); động tác né tránh (một đòn...); động tác lách (để lừa đối phương...)
 • sự lẫn tránh (một câu hỏi...)
 • thuật, ngon, mẹo, khoé, mánh lới
  • a good dodge for remembering names
   một mẹo hay để nhớ tên
 • sáng kiến tài tình, sáng chế tài tình
 • sự rung chuông lạc điệu (chuông chùm)
nội động từ
 • chạy lắt léo, di chuyển lắt léo (để tránh...); né tránh; lách (để lừa đối phương, dắt bóng...)
 • tìm cách lẩn tránh, nói nước đôi, thoái thác
 • rung lạc điệu (chuông chùm)
ngoại động từ
 • né tránh
  • to dodge a blow
   né tránh một đòn
 • lẩn tránh
  • to dodge a question
   lẩn tránh một câu hỏi
  • to dodge draft (military service)
   lẩn tránh không chịu tòng quân
 • dùng mánh khoé để lừa gạt; cợt, giỡn, chơi xỏ (ai)
 • hỏi lắt léo (ai)
 • kéo tới, kéo lui, giật tới giật lui (vật gì)
IDIOMS
 • to dodge about
 • to dodge in and out
  • chạy lắt léo, lách
Related words
Related search result for "dodge"
Comments and discussion on the word "dodge"