Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
door
/dɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • cửa, cửa ra vào (nhà, xe ô tô...)
  • front door
   cửa trước
  • side door
   cửa bên
 • cửa ngõ, con đường
  • a door to success
   con đường thành công
  • to opera a door to peace
   mở con đường đi đến hoà bình
IDIOMS
 • a few doors off
  • cách vài nhà, cách vài buồng
 • at death's door
  • bên ngưỡng cửa của thần chết, hấp hối, gần chết
 • to close the door upon
  • làm cho không có khả năng thực hiện được
 • to lay at someone's door
  • đổ (lỗi...) cho ai, quy (tội...) cho ai
 • to lie at the door of
  • chịu trách nhiệm, đổ lên đầu (ai...)
   • the fault lies at your door
    anh phải chịu trách nhiệm về lỗi đó, lỗi đổ lên đầu anh
 • to live next door
  • ở ngay sát vách, ở nhà bên cạnh, ở buồng bên cạnh
 • to open the door to
  • (xem) open
 • out of doors
  • ở ngoài, không ở nhà; ở ngoài trời
   • to be out of doors
    đi ra ngoài, đi chơi vắng không ở nhà
   • to play out of doors
    chơi ở ngoài trời
 • to show somebody the door
 • to show the door to somebody
  • đuổi ai ra khỏi cửa
 • to show somebody to the door
  • tiễn ai ra tận cửa
 • to shut the door in somebody's face
  • đóng sập cửa lại trước mặt ai, không thèm tiếp ai
 • to turn somebody out of doors
  • đuổi ai ra khỏi cửa
 • with closed doors
  • họp kín, xử kín
 • within doors
  • trong nhà; ở nhà
Related words
Related search result for "door"
Comments and discussion on the word "door"