Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
float
/float/
Jump to user comments
danh từ
 • cái phao; phao cứu đắm
 • bè (gỗ...); mảng trôi (băng, rong...)
 • bong bóng (cá)
 • xe ngựa (chở hàng nặng)
 • xe rước, xe diễu hành (không có mui để đặt các thứ lên mà rước khách, mà diễu hành)
 • (sân khấu), ((thường) số nhiều) dãy đèn chiếu trước sân khấu
 • cánh (guồng, nước)
 • cái bay
 • cái giũa có đường khía một chiều
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự nổi
  • on the float
   nổi
nội động từ
 • nổi, trôi lềnh bềnh
  • wood floats on water
   gỗ nổi trên mặt nước
 • lơ lửng
  • dust floats in the air
   bụi lơ lửng trong không khí
 • đỡ cho nổi (nước)
 • (thương nghiệp) bắt đầu, khởi công, khởi sự
 • (thương nghiệp) lưu hành, lưu thông; sắp đến hạn trả
 • thoáng qua, phảng phất
  • ideas float through mind
   ý nghĩ thoáng qua trong trí óc
  • visions float before the eyes
   những ảo ảnh phảng phất trước mắt
ngoại động từ
 • thả trôi, làm nổi lên, đỡ nổi
  • to float a raft of logs down a river
   thả bè gỗ trôi sông
  • to float a ship
   làm nổi một chiếc tàu (mắc cạn)
 • làm ngập nước
 • truyền (tin đồn)
 • (thương nghiệp) bắt đầu khởi công, khởi sự (kế hoạch, công trình...)
 • (thương nghiệp) cổ động tuyên truyền cho
  • to float a loan
   cổ động tuyên truyền gọi người cho vay
Related search result for "float"
Comments and discussion on the word "float"