Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
odd
/ɔd/
Jump to user comments
danh từ
 • (the odd) (thể dục,thể thao) cú đánh thêm (chơi gôn)
tính từ
 • lẻ
  • 13 is on odd number
   13 là con số lẻ
 • cọc cạch
  • an odd shoe
   chiếc giày cọc cạch
 • thừa, dư, trên, có lẻ
  • thirty years odd
   trên 30 năm, 30 năm có lẻ
 • vặt, lặt vặt, linh tinh
  • an odd job
   công việc lặt vặt
 • kỳ cục, kỳ quặc
 • rỗi rãi, rảnh rang
  • odd moments
   lúc rỗi rãi
 • bỏ trống, để không
IDIOMS
 • the olf man
  • người có lá phiếu quyết định (trong một ban mà số uỷ viên là số lẻ)
Related search result for "odd"
Comments and discussion on the word "odd"