Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
level
/'levl/
Jump to user comments
danh từ
 • ống bọt nước, ống thuỷ
 • mức, mực; mặt
  • the level of the sea
   mặt biển
 • (nghĩa bóng) trình độ, vị trí, cấp, mức ngang nhau
  • on a level with
   ngang hàng với, bằng
  • to rise to a highter level
   tiến lên một trình độ, cao hơn
  • to establish diplomatic relations at ambassadorial level
   thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ
IDIOMS
 • on the level
  • (thông tục) thật thà, thẳng thắn, lương thiện, có thể tin được
   • to do something on the level
    làm gì một cách thật thà
 • to find one's own level
  • tìm được địa vị xứng đáng
tính từ
 • phẳng, bằng
  • level ground
   đất bằng, mặt đất bằng phẳng
 • cân bằng đều, ngang bằng; ngang tài ngang sức
  • a very level race
   một cuộc chạy đua ngang tài ngang sức
IDIOMS
 • to do one's level best
  • nổ lực, làm hết sức mình
 • to have a level head
  • bình tĩnh, điềm đạm
ngoại động từ
 • san phẳng, san bằng
  • to level the ground
   san bằng mặt đất
  • to level down
   hạ thấp xuống cho bằng
  • to level to (with) the ground; to level in the dust
   san bằng, phá bằng
 • làm cho bằng nhau, làm cho bình đẳng, làm cho như nhau
 • chĩa, nhắm (súng, lời buộc tội, lời đả kích...)
  • to level a gun at (against) somebody
   chĩa súng vào ai
  • to level criticsms at (against) somebody
   chĩa lời phê bình vào ai, nhắm ai mà phê bình
IDIOMS
 • to level off
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) san bằng
  • (hàng không) bay là là mặt đất (trước khi hạ cánh)
Related search result for "level"
Comments and discussion on the word "level"