Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fend
/fend/
Jump to user comments
ngoại động từ, (viết tắt) của defend ((thường) + off, away, from)
 • đánh lui, đẩy lui, đẩy xa
 • chống đỡ được, né, tránh, gạt được
  • to fend off a blow
   né tránh được một đòn, gạt được một đòn
nội động từ
 • cung cấp mọi thứ cần thiết, lo liệu
  • to fend for oneself
   tự lo liệu lấy, tự xoay xở lấy
Related words
Related search result for "fend"
Comments and discussion on the word "fend"