Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
film
/film/
Jump to user comments
danh từ
 • màng; mảng thuốc (trên phim ảnh, trên giấy ảnh...)
 • phim, phim ảnh, phim xi nê
 • (the films) buổi chiếu bóng
 • vảy cá (mắt)
 • màn sương mỏng
 • sợi nhỏ, tơ nhỏ (của mạng nhện)
ngoại động từ
 • phủ một lớp màng, che bằng một lớp màng
 • che đi, làm mờ đi
 • quay thành phim
  • to film one of Shakespeare's plays
   quay một trong những vở kịch của Sếch-xpia thành phim
nội động từ
 • bị che đi, bị mờ đi
 • quay thành phim
  • this play films well
   kịch này quay thành phim rất hay
Related search result for "film"
Comments and discussion on the word "film"