Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fixe
Jump to user comments
tính từ
 • cố định
  • Point fixe
   điểm cố định
  • Capital fixe
   vốn cố định
 • chăm chú, tập trung
  • Regard fixe
   cái nhìn chăm chú
 • nhất định
  • Prix fixe
   giá nhất định
  • à jour fixe
   đúng ngày (định trước)
  • beau fixe
   trời tốt lâu
  • demeure fixe
   nơi ở thường xuyên
  • étoile fixe
   định tinh
  • idée fixe
   định kiến
thán từ
 • (quân sự) nghiêm!
danh từ giống đực
 • phần lương cố định
Related search result for "fixe"
Comments and discussion on the word "fixe"