Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
giddy
/'gidi/
Jump to user comments
tính từ
 • chóng mặt, choáng váng, lảo đảo
  • to feel giddy
   cảm thấy chóng mặt
 • làm chóng mặt, làm choáng váng
  • a giddy height
   độ cao làm chóng mặt
  • a giddy success
   một thắng lợi làm chóng mặt
 • nhẹ dạ, phù phiếm
  • a giddy young girl
   cô gái trẻ phù phiếm nhẹ dạ
  • to play the giddy goat
   làm những chuyện phù phiếm tầm phào; chơi nhảm mất thời giờ; lông bông
ngoại động từ
 • làm chóng mặt, làm choáng váng
nội động từ
 • chóng mặt, choáng váng
Related search result for "giddy"
Comments and discussion on the word "giddy"