Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
goad
/goud/
Jump to user comments
danh từ
 • gậy nhọn (để thúc trâu bò...)
 • cái kích thích, điều thúc giục
 • điều dằn vặt, điều rầy khổ
ngoại động từ
 • thúc (trâu, bò) bằng gậy nhọn
 • kích thích, thúc giục
  • to goad somebody into doing something
   thúc giục ai làm việc gì
 • trêu tức, làm phát cáu; dằn vặt, rầy khổ
Related words
Related search result for "goad"
Comments and discussion on the word "goad"