Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
spur
/spə:/
Jump to user comments
danh từ
 • đinh thúc ngựa
 • cựa (gà)
 • cựa sắt (móc và cựa gà khi chọi)
 • (thực vật học) cựa (ở cánh hoa...)
 • mũi núi
 • tường cựa gà (chạy ngang bức thành)
 • sự kích thích, sự khuyến khích, sự khích lệ
  • on the spur of the moment
   do sự khích lệ của tình thế
IDIOMS
 • to need the spur
  • uể oải, cần được lên dây cót
 • to win one's spurs
  • (sử học) được tặng danh hiệu hiệp sĩ
  • (từ lóng) nổi tiếng
ngoại động từ
 • thúc (ngựa)
 • lắp đinh (vào giày)
 • lắp cựa sắt (vào cựa gà)
 • khích lệ, khuyến khích
  • to spur someone to do something
   khuyến khích ai làm việc gì
nội động từ
 • thúc ngựa
 • ((thường) + on, forward) phi nhanh, chạy nhanh; vội vã
IDIOMS
 • to spur a willing horse
  • làm phiền một cách không cần thiết
Related search result for "spur"
Comments and discussion on the word "spur"