Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
prick
/prik/
Jump to user comments
danh từ
 • sự châm, sự chích, sự chọc; vết châm, vết chích, vết chọc
 • mũi nhọn, cái giùi, cái gai
  • to have got a prick in one's finger
   bị một cái gai đâm vào ngón tay
 • sự đau nhói, sự cắn rứt, sự day dứt
  • the pricks of conscience
   sự cắn rứt của lương tâm
  • to feel the prick
   cảm thấy đau nhói
 • (từ cổ,nghĩa cổ) gậy thúc (gậy nhọn để thúc bò)
 • uộc khụp cái cặc
IDIOMS
 • to kick against the pricks
  • (xem) kick
ngoại động từ
 • châm, chích, chọc, cắn, rứt
  • to prick holes in the ground
   chọc lỗ trên mặt đất
  • his conscience pricked him
   lương tâm cắn rứt hắn
 • đánh dấu (tên ai trên danh sách), chấm dấu trên giấy ((nghĩa rộng)) chọn, chỉ định
  • to be pricked off for duty
   được chọn (được chỉ định) làm nhiệm vụ
nội động từ
 • châm, chích, chọc
 • phi ngựa
 • (+ up) vểnh lên (tai)
IDIOMS
 • to prick in
  • trồng lại, cấy (cây nhỏ, lúa...)
 • to prick off
 • to prick out
  • đánh dấu chấm (hình gì); châm kim vẽ (hình gì)
 • to prick in to prick a (the) bladder (bubble)
  • làm xẹp cái vẻ ta đây quan trọng, làm lộ tính chất rỗng tuếch (của ai), làm lộ rõ tính chất vô giá trị (của cái gì)
Related search result for "prick"
Comments and discussion on the word "prick"