Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
prod
/prod/
Jump to user comments
danh từ
 • vật nhọn, gậy nhọn đầu, cái thúc
 • cú chọc, cú đấm, cú thúc
  • a prod with a bayonet
   cú đâm bằng lưỡi lê
động từ
 • chọc, đâm, thúc
  • to prod the cows on with a stick
   cầm gậy thúc bò đi
 • (nghĩa bóng) thúc giục, khích động
Related search result for "prod"
Comments and discussion on the word "prod"