Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hatch
/hætʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • cửa sập, cửa hầm (dưới sàn nhà); cửa hầm chứa hàng (của tàu thuỷ)
  • under hatches
   để dưới hầm tàu, giam trong hầm tàu
 • cửa cống, cửa đập nước
 • (nghĩa bóng) sự chết
 • (nghĩa bóng) sự đẩy vào cảnh tối tăm bần cùng
danh từ
 • sự nở (trứng)
 • sự ấp trứng
 • ổ chim con mới nở
 • ổ trứng ấp
IDIOMS
 • hatches, catches, matches, dispaches
  • mục sinh tử giá thú (trên báo)
ngoại động từ
 • làm nở trứng
 • ấp (trứng)
 • ngấm ngầm bày đặt, ngấm ngầm dự định (âm mưu...)
nội động từ
 • nở (trứng, gà con)
IDIOMS
 • to count one's chickens before they are hatched
  • (tục ngữ) (xem) chicken
danh từ
 • nét chải, đường gạch bóng (trên hình vẽ)
ngoại động từ
 • tô nét chải, gạch đường bóng (trên hình vẽ)
Related search result for "hatch"
Comments and discussion on the word "hatch"