Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
jet
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự ném, sự quăng, sự vứt; tầm ném
  • Le jet d'une pierre
   sự ném một hòn đá
  • Le jet des semailles
   sự ném mạ, sự gieo mạ
 • sự phát ra, sự phun ra; tia (phát ra, phun ra)
  • Un jet de lumière
   một tia sáng
 • (kỹ thuật) sự rót khuôn (đúc)
 • (kiến trúc) then dốc nước (ở phía dưới cánh cửa sổ)
 • (thực vật học) tược, chồi vượt; cành bò lan
 • máy bay phản lực (chở hành khách)
  • arme de jet
   vũ khí phóng
  • d'un jet
   một mạch
  • Ecrire d'un jet
   viết một mạch
  • du premier jet
   ngay lần đầu
  • Réussir du premier jet
   thành công ngay lần đầu
  • jet à la mer
   sự ném xuống biển (để khỏi đắm tàu)
  • jet d'abeilles
   đàn ong
  • jet d'eau
   tia nước
  • premier jet
   cái mới phác ra
Related search result for "jet"
Comments and discussion on the word "jet"