Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
jet
/dʤet/
Jump to user comments
tính từ
 • bằng huyền
 • đen nhánh, đen hạt huyền ((cũng) jet black)
danh từ
 • huyền
  • as black as jet
   đen nhánh, đen như hạt huyền
 • màu đen nhánh, màu đen như hạt huyền
danh từ
 • tia (nước, máu, hơi...)
 • vòi (ống nước...)
 • (kỹ thuật) vòi phun, giclơ
 • (thông tục) máy bay phản lực
động từ
 • phun ra thành tia; làm bắn tia
Related search result for "jet"
Comments and discussion on the word "jet"