Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
native
/'neitiv/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) nơi sinh
  • native country; native place
   nơi sinh, quê hương
 • tự nhiên, bẩm sinh
  • native ability
   tài năng bẩm sinh, thiên tư
 • (thuộc) địa phương; (thuộc) thổ dân
  • native customs
   những phong tục của dân địa phương
 • tự nhiên (kim loại, khoáng chất)
  • native gold
   vàng tự nhiên
danh từ
 • người sinh ở, người quê quán ở, người địa phương, thổ dân
  • a native of Hanoi
   người quê ở Hà nội
 • loài (vật, cây) địa phương, loài nguyên sản; thổ sản
 • sò nuôi (ở bờ biển Anh)
Related words
Related search result for "native"
Comments and discussion on the word "native"