Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
our
/'auə/
Jump to user comments
tính từ sở hữu
 • của chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
  • in our opinion
   theo ý kiến chúng tôi
 • của trẫm (vua chúa...)
IDIOMS
 • Our Father
  • thượng đế
 • Our Saviour
  • Đức Chúa Giê-xu (đối với người theo đạo Thiên chúa)
 • Our Lady
  • Đức Mẹ đồng trinh (đối với người theo đạo Thiên chúa)
Related search result for "our"
Comments and discussion on the word "our"